عدم ارتباط تکنولوژی کوبیاکس با ریزش ساختمان چهارراه معاد در شهرستان یاسوج (1397/08/27)

عدم ارتباط تکنولوژی کوبیاکس با ریزش ساختمان چهارراه معاد در شهرستان یاسوج

 به استحضار می رساند که این خبر قویا تکذیب شده و به هیچ وجهی از تکنولوژی کوبیاکس در این ساختمان استفاده نشده است. همچنین هیچ پروژه ای که توسط تکنولوژی کوبیاکس و نمایندگان قانونی این شرکت در کل کشور در حال اجرا می باشد، به مشکل برنخورده است.