شانزدهمین نمایشگاه ساختمان اهواز (1394/09/28)

شانزدهمین نمایشگاه ساختمان اهواز

 شانزدهمین نمایشگاه ساختمان اهواز 8 الی 11 دی ماه درمحل دائمی نمایشگاههای بین سالن خرمشهربرگزارگردید