چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ، مسکن و انبوه سازی (1390/09/22)

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ، مسکن و انبوه سازی چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ، مسکن و انبوه سازی در اسفند ماه ۹۱ در استان اردبیل برگزار شد.