هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان (1392/04/11)

هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان در مرداد ماه ۹۲ در استان زنجان برگزارگردید.