پارسمان شیمی حامی مسابقه و همایش "اسکان موقت بعد از زلزله" دانشگاه علم و فرهنگ