پنجمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو

حضور پارسمان شیمی در همایش صنعت سیمان
حضور پارسمان شیمی در همایش صنعت سیمان

گزارش تصویری پنجمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو

پنجمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو
پنجمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو

دانشگاه حکیم سبزواری و تحت حمایت سیویلیکا در شهرتهران