اولین نمایشگاه رونق تولید (1398/11/22)

اولین نمایشگاه رونق تولید

حضور پارسمان شیمی  در اولین نمایشگاه رونق تولید قرارگاه خاتم 

3 الی 7 اسفندماه 98 -مصلی تهران