تکنولوژی ساختمان - اصفهان (1397/08/27)

تکنولوژی ساختمان - اصفهان

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان اصفهان 98 هشتمین دوره _28 آبان الی 1 آذر ماه

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی اصفهان

آدرس:

 اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان