نحوه ساخت بتن (1400/08/30)

نحوه ساخت بتن

بتن از دو جزء مهم اعم از خمیر سیمانی و سنگندانه تشکیل شده است. اندازه ذرات سنگدانه ها بسته به نوع ساخت و ساز می توانند اهمیت زیادی داشته باشند. سنگدانه ریا که ماسه است، به ذرات رد شده از روی الک شماره چهار یا 4,75 میلی متر اطلاق می شود. در حالی که سنگدانه های درشت که شن هستند، به ذراتمانده روی الک شماره چهار یا 4,75 میلی متر گفته می شوند.خمیر سیمانی همان ترکیب آب و سیمان است که براساس نسبت آب به سیمان تعیین می شود. اگر بخواهیمبتنی مقاوم بیازیم، سنگدانه ها و خمیر باید به نسبت مناسبی با هم مخلوط شوند. اگر خمیر سیمانی کم باشد، بتن فضای خالی زیادی بین سنگدانه ها (بتن متخلخل و سطح خشن) خواهد داشت. خمیر سیمانی اضافی همیشه یک سطح خوب و صافی ایجاد می کند اما باعث افزایش ترک شده و هزینه های ساخت را افزایش می دهد.
طرح اختلاط بتن موضوع مهمی است که منجر به تنظیم تمام مشخصات بتن می شود. ترکیب آب و سیمانیک فرآیند شیمیایی به نام هیدراتاسیون است. در طی این واکنش، هر ذره سیمان با ذرات دیگر سیمان پیوند خورده و به سنگدانه های مجاور می چیبند. وقتی مخلوط حاصل خشک شود، یک توده سنگی جامد تشکیل می دهد. بهترین بتن دارای نسبت آب به سیمان کم است. مهندسان باید با نیبت آب به سیمان به اصطدح بازی کنند تا زمانی که به یک نقطه
مشخص بین کارایی و کیفیت بتن تازه برسند.

مواد تشکیل دهنده بتن

بتن امروزی متشکل است از سیمان هیدرولیکی بعنوان عامل چسباننده، آب، مصالح سنگی (شن و ماسه) وافزودنی های مجاز بتن که منجر به بهبود خواص و مشخصات بتن می گردد. مقدار سیمان موجود در یک مترمکعب مخلوط بتنی تحت عنوان عیار بتن شناخته می شود.