نمایشگاه تکنولوژی اصفهان (1397/08/27)

نمایشگاه تکنولوژی اصفهان

زمان برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی "تکنولوژی ساختمان" در نیمسال دوم سال 98 

در تاریخ : 17 الی 20 دی ماه 1398 

ساعت بازدید: 15 الی 21