دوغاب‌های الیاف دار

دوغاب الیافدار محصولی بر پایه میکروسیلیس است که موجب بهبود مشخصات فیزیکی و مکانیکی (مقاومت فشاری، خمشی و کششی) و دوام بتن می گردد. این محصول با استفاده از افزودنی‌ها، نگهدارنده ویژه به صورت سوسپانسیونی از پودر میکروسیلیس، آب و الیاف با ویسیکوزیته مناسب استفاده می گردد.

محصولات دوغاب الیاف دار:

  1. Parsman Chemical® SLP-4045
  2. Parsman Chemical® SLP-5045

 


مزایا و ویژگی ها

  • افزایش استحکام بتن
  • افزایش دوام بتن و کاهش نفوذپذیری بتن
  • کاهش ریزترک‌های المان‌های بتنی
  • بهبود مشخصات رئولوژی بتن
  • دستیابی به بتن‌های پرمقاومت