دیرگیر کننده ها

گروه محصولات دیرسخت شونده با کنترل زمـــان گیرش و ایجـــــــاد کارایی موجب بهبود مشخصات مکانیکی بتن می‌شود. این محصـــول با ایجاد تاخیر کنتــــــرل شده در گیرش ملات و بتن و جلوگیــــــری از سفت شـــدگی آن سبب سهولت در بتنریزی و پرداخت سطوح می‌گردد. استفــــاده از این محصول برای بتن‌ریــزی در شرایط دمایی گرم، بتن ریزی حجیم و حمل و یا نگهداری بتن تازه در زمان طــــولانی توصیه می‌شود.