برآوردها و محاسبات

جدول برآورد کوبیاکس

تعداد طبقات

مصرف مصالح

وزن (kg/m2)

ضخامت تقریبی (cm)

دهانه (m)

11 9 7 5

۰،42

۰،42

۰،41

۰،41

بتن

395

20

5

52

51

50

45

میلگرد

۰،46

۰،46

۰،45

۰،45

بتن

485

25

7

53

52

51

47

میلگرد

۰،5

۰،5

۰،49

۰،49

بتن

580

30

9

54

53

51

49

میلگرد

۰،54

۰،54

۰،53

۰،53

بتن

665

35

11

60

59

58

56

میلگرد

۰،55

۰،55

۰،54

۰،54

بتن

765

40

13

61

60

59

56

میلگرد

بسته به شرایط پروژه متغیر است

بتن

880-1120

45-60

14-16

بسته به شرایط پروژه متغیر است

میلگرد

- برآوردجدول فنی براساس شرایط خاک نرمال،جانمایی و میزان مناسب دیوارهای برشی درپلان و بدون احتساب دیوار حائل تهیه شده است.این برآورد براساس فرضیات مذکور وبادقت حدود نوددرصد قابل استنداد میباشد.

- این مبلغ بصورت عام اشاره شده و بدیهی است بنا به متراژ و موقعیت کار متغیر خواهد بود.

- با عنایت به آنکه بر اساس استانداردهای مقررات ملی ساختمان ایران می بایست دیوار برشی جهت کنترل نیروی زلزله در ساختمان های گروه دال تخت تعبیه گردد، لذا مقادیر مصالح فوق با فرض کفایت دیوار برشی و جانمائی مناسب آن در هر دو جهت طولی و عرضی ساختمان برآورد گردیده است.

- جدول فوق با فرض ساختمان های روی سطح زمین تهیه گردیده و چنانچه در ساختمانی بدلیل حضور طبقات منفی نیاز به دیوار حایل بتنی باشد، هزینه آن می بایست جداگانه محاسبه گردد.

- میزان میلگرد مصرفی بر مبنای کیلوگرم بر متر مربع زیربنا و بتن مصرفی متر مکعب بر متر مربع زیربنا می باشد.

سیستم کوبیاکس از گروه سیستمهای دال ستونی می باشد. به نحوی که دال تخت بتنی بدون نیاز به تیر مستقیماً بر روی ستونها و دیوارهای برشی استقرار می یابد.

نحوه محاسبه هزینه تمام شده اجرائی ساختمان بر اساس سیستم کوبیاکس

هزینه تمام شده ساختمان در بخش اجرای سازه (شامل فونداسیون، ستون، دیوار برشی و سقف) عبارت است از مجموع هزینه های زیر در متر مربع زیربنا:

۱. میلگرد مصرفی: میزان مقادیر میلگرد مصرفی بسته به نوع کاربری، تعداد طبقات، فواصل ستونها از جدول پیوست قابل استخراج می باشد.

۲. بتن مصرفی: میزان بتن مصرفی بسته به نوع کاربری، تعداد طبقات و فواصل ستونها از جدول پیوست قابل استخراج می باشد.

۳. خدمات و پشتیبانی کوبیاکس: هزینه خدمات و پشتیبانی کوبیاکس شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:

  • خدمات مهندسی شامل طراحی، محاسبات و تولید نقشه های سازه بر اساس سیستم کوبیاکس، آموزش گروه مجری سقف، حق امتیاز استفاده از تکنولوژی در پروژه و نظارت بر مراحل اجرای سقف.
  • تولید و تحویل کیج ماژولهای مورد نیاز پروژه

۴. دستمزد و اجراء: کارفرما لازم است که برای اجرا سازه پیمانکار مورد تائید خود را انتخاب نماید. بدیهی است حق الزحمه پیمانکار بر اساس شرایط منطقه و قیمت های متداول روز تعیین می شود.