تاییدیه ها و گواهینامه ها

تاییده ها و گواهینامه ها

تائیدیه از موسسه فنی-دولتی تکنیک ساختمان آلمان (DIBT)

تائیدیه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی 

دارای گواهی نامه ثبت اختراع در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

درج نام و مشخصات فنی دال کوبیاکس در ردیف پ-1-4-4 مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران چاپ 1392

برنده جایزه بهره وری منابع آلمان

منتخب اول تکنولوژی سبز سال ۲۰۱۰ سوئیس

 انتخاب به عنوان تکنیک پایدار موسسه ساختمان و محیط زیست آلمان

مقام سوم تجارت پایدار آلمان

ثبت شده در سیستم مصالح سبز و پایدار