سمینارها

-سمینار تهران - انجمن مهندسان محاسب ایران -سمینار تهران
-سمینار تهران - انجمن مهندسان محاسب ایران -سمینار تهران

سمینار تهران - انجمن مهندسان محاسب ایران

ساختمانهای برتر قزوین
ساختمانهای برتر قزوین

ساختمانهای برتر قزوین

کنفرانس مهندسی سازه و مدیریت ساخت در دانشگاه صنعتی شریف
کنفرانس مهندسی سازه و مدیریت ساخت در دانشگاه صنعتی شریف

کنفرانس مهندسی سازه و مدیریت ساخت در دانشگاه صنعتی شریف

سمینار اردبیل
سمینار اردبیل

7مهرماه1395

همایش سنندج
همایش سنندج

۲۷مرداد۱۳۹۵

سمینارشاهرود
سمینارشاهرود

سمینار آموزشی تکنولوژی کوبیاکس

سمینار کرمانشاه
سمینار کرمانشاه

سمینار آموزشی تکنولوژی کوبیاکس

سمینارآموزشی تکنولوژی کوبیاکس
سمینارآموزشی تکنولوژی کوبیاکس

مهاباد ۷ دی ماه۹۴

سمینار آموزشی کوبیاکس
سمینار آموزشی کوبیاکس

زنجان ۲۵ آذر ماه۹۴

سمینار آموزشی کوبیاکس
سمینار آموزشی کوبیاکس

خراسان جنوبی ۲۵آبان ماه۹۴

سمینار آموزشی تکنولوژی کوبیاکس
سمینار آموزشی تکنولوژی کوبیاکس

تهران ۱۳ آبان ماه ۹۴

انجمن صنفی تولیدکنندگان وفن آوران صنعتی ساختمان
انجمن صنفی تولیدکنندگان وفن آوران صنعتی ساختمان

تهران ۱۱ و ۱۸ آبان ماه۹۴