-سمینار تهران - انجمن مهندسان محاسب ایران -سمینار تهران (1396/08/07)

-سمینار تهران - انجمن مهندسان محاسب ایران -سمینار تهران

سمینار تهران - انجمن مهندسان محاسب ایران مورخ 2 ابان ماه 96در سالن همایش های انجمن مشاوران کشور برگزار گردید