سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل (1394/12/24)

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اردبیل4 الی 7 خرداد برگزار گردید.