شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (1395/04/10)

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران در تاریخ 21 الی 25 مرداد1395 برگزار شد..