شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان همدان (1395/05/09)

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان همدان

غرفه کوبیاکس ایران درشانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان همدان برگزار گردید.