نمایشگاه صنعت ساختمان ایران -تبریز 99 (1399/04/15)

نمایشگاه صنعت ساختمان ایران -تبریز 99

 بیست و پنجمین نمايشگاه بینالمللي ماشینآالت، لوازم و مصالح ساختماني ايران - تبريز 1399 تیرماه 3– 6

 

THE 25 TH INTERNATIONAL BUILDING MATERIALS AND CONSTRUCTION MACHINERIES AND EQUIPMENT TRADE FAIR OF IRAN - TABRIZ (BUILDEXPO) 2