نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز (1395/08/13)

هشتمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز شما را در سالن اصلی نمایشگاه در تاریخ 11الی 14آبان 95 برگزار گردید .