نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1396 ارومیه (1396/03/10)

نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1396  ارومیه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شهر ارومیه 2  الی 5 خرداد سال 1396