پانزدهمین نمایشگاه بین صنعت ساختمان کرمانشاه (1395/04/08)

پانزدهمین نمایشگاه بین صنعت ساختمان کرمانشاه

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه 29 تیر 1مردادبرگزار شد