چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گلستان (1394/12/25)

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گلستان

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گلستان 10 الی 13 خرداد 95 برگزار گردید.