کنفرانس مهندسی سازه و مدیریت ساخت در دانشگاه صنعتی شریف (1396/08/07)

کنفرانس مهندسی سازه و مدیریت ساخت در دانشگاه صنعتی شریف

کنفرانس مهندسی سازه و مدیریت ساخت در دانشگاه صنعتی شریف  مورخ 19-20 اسفند  ماه  برگزار گردید