نمایشگاه کرمانشاه (1392/12/14)

نمایشگاه کرمانشاه

نمایشگاه کرمانشاه تیر ماه ۹۳ در استان کرمانشاه برگزار گردید.