نمایشگاه صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته (1394/03/25)

نمایشگاه صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته

 نمایشگاه صنعت ساختمان استان البرز در خرداد ماه 1394برگزار گردید.