یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته (1394/02/21)

یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته استان مازندران شهر قائم شهر در خردادماه 94 برگزار گردید.