هفدهمین نمایشگاه بیت المللی صنعت ساختمان شیراز (1394/02/23)

هفدهمین نمایشگاه بیت المللی  صنعت ساختمان شیراز

هفدهمین نمایشگاه بیت المللی صنعت ساختمان شیراز استان فارس در شهر شیراز خرداد ماه 94 برگزار گردید .