نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان،راهسازی و شهرسازی آمل (1392/12/21)

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان،راهسازی و شهرسازی آمل

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان راهسازی و شهرسازی آمل در شهریور ماه 1393 برگزار گردید.