نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان،راهسازی و شهرسازی (1392/12/17)

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان،راهسازی و شهرسازی نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان،راهسازی و شهرسازی استان مازندران   در شهر ساری مردادماه 1393 برگزار گردید.