بازی دوستانه فوتبال بین تیم های منتخب پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال تهران و تیم منتخب قم (1394/02/31)

بازی دوستانه فوتبال بین تیم های منتخب پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال تهران و تیم منتخب قم بازی دوستانه فوتبال بین تیم های منتخب پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال تهران و تیم منتخب قم  در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1394 با حمایت شرکت کوبیاکس ایران برگزار گردید.