هفتمین نمایشگاه تخصصی ساختمان (1393/08/11)

هفتمین نمایشگاه تخصصی ساختمان

هفتمین نمایشگاه تخصصی ساختمان دی ماه 93 در استان بوشهر برگزار گردید.