پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (1394/06/13)

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

 نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان همدان برگزار گردید.
زمان : 94/6/9 الی 94/6/13
محل برگزاری : میدان عاشورا ؛محل دائمی نمایشگاه های بین المللی همدان