سمینار آموزشی تکنولوژی کوبیاکس (1394/06/17)

سمینار آموزشی تکنولوژی کوبیاکس

سمینار آموزشی تکنولوژی کوبیاکس در کرمان هفدهم شهریورماه 94 برگزار گردید.