پنجمین همایش و نمایشگاه برترین برج سازان ایران (1394/06/28)

پنجمین همایش و نمایشگاه برترین برج سازان ایران

 پنجمین همایش و نمایشگاه برترین برج سازان ایران درمحل همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار گردید.