چهاردهمین نمایشگاه مصالح ساختمانی (1394/07/01)

چهاردهمین نمایشگاه مصالح ساختمانی

چهاردهمین نمایشگاه مصالح ساختمانی 1 الی 5 مهرماه 94 در یزد برگزار گردید.
.