هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (1394/07/23)

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

 هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اصفهان  22 الی 26 مهرماه 94 درمحل پل شهرستان-محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان برگزار گردید