کارگاه آموزشی روش های طرح و اجرای سقف های کوبیاکس (1394/07/24)

کارگاه آموزشی روش های طرح و اجرای سقف های کوبیاکس

کارگاه آموزشی روشهای طرح و اجرای سقف های کوبیاکس پنجشنبه 30 مهر در تهران برگزار گردید.