انجمن صنفی تولیدکنندگان وفن آوران صنعتی ساختمان (1394/08/11)

انجمن صنفی تولیدکنندگان وفن آوران صنعتی ساختمان

کلاس های تئوری وعملی آموزشی تکنولوژی کوبیاکس در انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن آوران  صنعتی ساختمان برگزار گردید