کارگاه آموزشی کنترل کوبیاکس (1394/05/28)

کارگاه آموزشی کنترل کوبیاکس

کارگاه آموزشی کنترل کوبیاکس  تبریز 28 مردادماه 94 در محل نظام مهندسی تبریز برگزار گردید.