سمینار آموزشی کوبیاکس (1394/08/24)

سمینار آموزشی کوبیاکس

 سمینار آموزشی کوبیاکس در 25 آبان ماه در نظام مهندسی خراسان جنوبی سالن همایش نظام مهندسی برگزار گردید