2نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1396 تبریز (1396/03/10)

2نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1396  تبریز

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شهر تبریز2    21 الی 28 آذر سال 1396