ششمین نمایشگاه مصالح ، تجهیزات و فناوری های ساختمان (1394/09/07)

ششمین نمایشگاه مصالح ، تجهیزات و فناوری های ساختمان

شمشمین  نمایشگاه مصالح ،تجهیزات و فناوری های ساختمان 12 الی 15آذر ماه درمحل نمایشگاههای بین المللی شیراز برگزار گردید .