چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (1394/09/22)

چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان درمحل نمایشگاه بین المللی بندر عباس در 3 الی 6 دی ماه برگزار گردید