نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند (1394/11/05)

نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند

 پانزدهمین نمایشگا بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات سرمایشی و  گرمایشی خراسان جنوبی برگزارشد.