سمینارشاهرود (1394/11/10)

سمینارشاهرود

 سمینار آموزشی تکنولوژی کوبایکس در17 اسفند ماه درمحل پارک علو و فناوری استان سمنان برگزارگردید.