نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه (1394/12/24)

نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

 دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارومیه4الی7خردادبرگزار گردید.