سمینار کرمانشاه (1394/11/10)

سمینار کرمانشاه

سمینار آموزشی تکنولوژی کوبایکس در۹ اسفند ماه درمحل دانشگاه آزاد اسلمی کرمانشاه سالن علامه امینی برگزارگردید.