هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز (1394/12/25)

هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز

هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز10 الی 14 خرداد  برگزار گردید.